Harta Kadastrale

Harta e Tiranes. Në vjetarin e Statistikave të Publikuar ditë më parë nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, ku si burim kanë të dhënat e Agjencisë Kadastrale të Kosovës, thuhet se vitin e kaluar sipërfaqja e Kosovës ka qenë 10. Toka është ndarë në bazë të ligjit 7501 "Për. Për të gjitha shërbimet publike komunale në Gjakovë informohuni në portalin e komunës. Lulëzojnë fshatrat turistikë në bregdet, Samir Manes nuk i japin statusin “strategjik” Tre investime janë bekuar së fundmi me statusin “strategjik” duke përfituar nga lehtësitë që ofron kjo kornizë ligjore, ndërkohë që tre të tjerë janë në proces shqyrtimi ose plotësimi dokumentacioni. Harta e qytetit. një ose më shumë harta që tregojnë: 4. ASIG - Geoportal. Në njoftimin e Agjencisë kadastrale thuhet se dhënat kadastrale teknike dhe juridike për territorin e Kosovës janë në zbatim dhe në funksion që nga viti 1931 e deri më sot. Tel: ++ 355 (0) 82 245 755/243 382, Fax: ++ 355 (0) 822 43353, email: [email protected] 122, ndertese, me siperfaqe 2860 m2; zona kadastrale 8564, me adrese rruga petraq shomo, korce, transferuar ne pronesi te bashkise korce shkarkoje të plotë në pdf. Sigurisht se do të ketë matje digjitale të të gjitha zonave kadastrale dhe komunave administrative", ka thënë ai. Zonat kadastrale, kufijte, parcelat ( pasurite). "Plani Hapësinor për Zona të Veçanta" - nënkupton dokumentin e planifikimit hapësinor të nivelit qendror që vendos një organizim të posaçëm të. Xhamia e fshatit Ilirian is a mosque (en) located in Ribar i Madh. "Agjentët tatimorë në mbarë Shqipërinë do të ndërmarrin hetimin e çmimeve të tregut dhe harta e çmimeve të tokave do të dalë mbi bazën e një hetimi serioz me përgjegjësi të plotë. Ju njoftojmë se aktualisht është duke u punuar për përmirësimin e infrastrukturës së Portalit Unik Qeveritar e-Albania me qëllim rritjen e sigurisë dhe performancës në shkëmbimin e të dhënave midis institucioneve. Drejtor i përgjthshem në Agjencinë Kadastrale të Kosovës. 9632, DATË 30. zonat Çmimi mesatar i. a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, me rreth 32,575; Fondacioni Albanian Besa Capital – partner në implementimin e projektit me titull “Krijimi i një platforme me njohuritë e nevojshme për rritjen e konkurrueshmërisë së ndërmarrjeve mikro dhe të vogla në treg”, në kuadër të. Tek Harta e Kosovës, ju mund të shikoni të gjithë Kosovën me pamjet e rretheve, qyteteve, fshatrave, komunave, maleve, fushave, lumenjve, liqeneve, rrugëve etj etj. Agjencia Kadastrale e Kosovës ka dhënë një sqarim rreth dilemave për "kufirin administrativ" dhe "kufirin kadastral". Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. harta në shkallë 1:1 000 541 fletë. Për këtë Komision po flitet e përflitet zi e më zi nga ekspertë dhe vetë populli. The latest Tweets from Komuna e Prishtinës (@KPrishtines). Heel Passerbaroe was destijds nog niet volbouwd en er was nog wat Gouverneur Grond beschikbaar binnen het kwadraat dat 't aldaar had bezeten. 00 (CET) FAQ Si te besh nje rezervim Kontakt. Faqja zyrtare e Komunës së Prishtinës. Hartat e vjetra kadastrale mund të mos tregojnë këto karakteristika. Kadastra/Regjistri vendor i titujve të pronësisë, harta vendore kadastrale e integruar si dhe harta vendore e vlerës së pronave për një zonë dhe bllok kadastral përgatitet nga drejtoria vendore si përmbledhje e integruar e të dhënave mbi dokumentetzyrtare që përmban çdo d osje pronësie në zyrën vendore. Harta kadastrale - tregon kufijtë e parcelave të tokës, referimet ndaj shenjave të këndeve të kufijve, ndërtesat mbi parcela, si dhe identifikuesit e parcelave dhe ndërtesave; 1. informacionin apo të dhënat, përfshirë ato kadastrale dhe të zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme, që posedohen nga administrata publike, për nevoja të shqyrtimit dhe vendimmarrjes përkatëse. Kështu, bëhet dallimi midis mbivendosjes fiktive, që është shkaktuar nga gabimet në hartën kadastrale të administruar nga ZRPP-ja, pra keqpozicionimi i titujve në këtë hartë, apo nga gabimet materiale në elementet hartografike të titujve të pronësisë; dhe nga ana tjetër mbivendosja reale, e cila përkon me situatën kur për. Gjej shtepi ne Sarande, Tirane, Durres, Vlore. harta në shkallë 1:500 281 fletë. Nuk jemi në kohen e konstituimit për herë të parë të kufijve por demarkimi i tyre. Serbët thonë se në këtë komunë gjenden 45 katunde, mirëpo ato në të vërtetë janë të vogla të klasifikohen si të tilla. ) përmendet që nga viti 1455 kur kishte tri shtëpi. Çdo qytetar, referuar çmimit fiskal të zonës ku banon, mund të kryejë vetë llogaritjet për vlerën e taksës që do të paguajë. Sulmet e ushtrive osmane për pushtimin e viseve shqiptare nisën në mesin e viteve 80 të shek. Gjersa shqiponja në flamurin kombëtar shqiptar i shtrin krahët dhe thuajse shenjon pafundësinë, harta e Kosovës në flamurin e Kosovës shenjon kufirin, përkufizimin e kufizueshmërinë. Figura 25 Harta e ndërtimeve të pas vitit ’90 në Tiranë 126 Figura 26 Të ardhurat sipas zërave të Bashkisë Tiranë, burimi Ministria e Financave 129 Figura 27 Çmimi i tregut të banesave në disa nga qytetet kryesore të vendit (Koprencka, 2011) 130. Kthimi i rregjistrimeve kadastrale do t'u lejojë shtetasit t'u përgjigjen pretendimeve që nuk ishin në gjendje t'u përgjigjeshin për shkak të mungesës së dokumenteve origjinale, tha ai. As you have pointed out, my sole intention was to help the. Cmimi i Pronave dhe shtepive ne Shqiperi 0. Bashkia e Tiranës ndan kufijtë me Bashkinë e Vorës, Kamzës dhe Krujës, në verilindje me Klosin, në lindje me bashkitë Bulqizë dhe në jug me Bashkitë Elbasan dhe Peqni, në perëndim me Bashkitë Rrogozhinë, Kavajë, Durrës e Shijak. Më pas do të kryhet inventarizimi i pronave që janë në dispozicion për kompensimin në natyrë dhe do të krijohet harta e re, jo vetëm fizike, por edhe ajo e vlerës së tokës për çdo qark. ) përmendet që nga viti 1455 kur kishte tri shtëpi. Zona e Planit Rregullues Urbanistik / Harta Kadastrale Qendra e Prishtinës është e rrethuar me male të ulëta ku disa lagje rrënzë shtrihen tyre. Ne zone kadastrale qe perfshin qendren e qytetit 8533, cmimi i trojeve per meter katror eshte percaktuar ne vleren 11198. Introductions/ Celebrations Forums. Me zhvillimin e hovshem të teknologjis informative është. Kufiri i III-të sipas demarkacionit të vitit 2015, shkalla e zvogëlimit më e sakta 1:200 000, disponohet edhe me shkallë tjera. I njëjti çmim vendoset edhe për Kamzën, e cila në dy kategoritë e saj ka pasur tarifën 3819 dhe 2824 lekë/m². Sipas tyre, dokumentacioni zyrtar kadastral dhe territori i Kosovës është i pandryshueshëm prej vitit 1974 e deri më tani. Brenda territorit të kësaj zone kadastrale në Mal të Zi është Bjelluha dhe Çakorri, në të cilën janë edhe pronat e qytetarëve të Kosovës. “Drejtoria e Kadastrit e ka njoftuar Agjencionin Kadastral të Kosovës për këtë çështje dhe jemi në pritje të rregullimit të këtij problemi nga ana e. Këtu duhet cekur se është edhe një hartë digjitale vektor nga AKK e që ne nuk mund të vërtetonim shkallën bazë të digjitalizimit, supozojmë që është harta kadastrale. harta në shkallë 1:2 500 10577 fletë. Në 17 raste në ZK 2375 fshatin Lalëz, Komuna Ishëm, janë. "Përgjatë kufirit shtetëror të Kosovës me shtetet fqinje janë 514 harta kadastrale me shkallë zvogëlimi 1:2500, në të cilat është e paraqitur edhe vija administrative e KSA të Kosovës, tani kufi i Republikës se Kosovës", vazhdon reagimi. GJEOPORTALI SHTETËRORË. - Harta zonale Kosovës - Plani zhvillimor komunal - Harta zonale e komunës - Plani i hollësishëm rregullues - - Referimit në normat teknike të planifikimit hapësinor Referimi në Kushtet ndërtimore [Nëse është e aplikueshme], dosja e tenderit dhe specifikimet teknike që kanë të bëjnë me. Ortofoto 8 cm (2015) View: Metadata. Plan rilevimi i parceles me numer kadastral qe kerkohet boniteti 2. të ndryshme kadastrale, me vlera të ndryshme atëherë si zonë referimi do merret zona me vlerën më të lartë16. Agjencia Kadastrale e Kosovës ka reaguar për siç thotë pretendimeve se Kosova nuk ka dokumentacion të mjaftueshëm kadastral. Ndërkohë, ZVRPP-ja brenda 15 ditëve nga administrimi i kërkesës, dërgon informacionin mbi gjendjen juridike të pronave në bllokun kadastral, në të cilin përfshihen të dhënat mbi pronarin e pasurisë, harta kadastrale në format shkresor dhe elektronik dhe kartelat. FLOSSK tani ka rikthyer të dhënat tek kompania me informata të reja, dhe të përmirësuara. Roads bridges and dams. Njoftim punësimi : Dizenjator / Menaxhues i Rrjeteve Sociale & Faqe Web Fondi BESA sh. per dhenien e pelqimit per privatizimin e objektit te ish ndermarrjes se grumbullimit te drithit, me pasuri nr. nqs kërkon informacione për nonjë familje a fshat apo të duhet nonjë dokument nga këto më thuaj. Çdo qytetar, referuar çmimit fiskal të zonës ku banon, mund të kryejë vetë llogaritjet për vlerën e taksës që do të paguajë. Qeveria rrit vlerat e apartamenteve ne te gjithe qytetet e Shqiperise. Lokacioni dhe hartat përkatëse: harta e rrugëve dhe vendndodhja e pronës në raport me pronat tjera të krahasuara që janë përdorur si referencë dhe të dhëna krahasuese për vlerat e shitjes së tyre, zoonimi dhe qasja në shërbime. Harta e re e vlerës së trojeve në të gjithë vendin, veçanërisht në Tiranë, ka çmime trefish më të ulëta nga ato që aplikohen aktualisht. Koncepti I Kadastrit digjital dhe teknologjia informative Kadastri digjital është tërsi e të dhënave kadastrale të cilat janë të digjitalizuara dhe te harmonizuara sipas rregullave të caktuara te cilat shërbejn për definimin e mardhenjeve të qështjeve pronsoro-juridike si dhe lidhshmerin e tyre me bazen grafike dhe tekstuale të të dhenave. Këtë e ka bërë. harta e përpiluar në sistemin shtetërorë koordinativ maqedonas (Besellov elipsoid / projektimi i Gaus Krigerit) Përpjesëtimi i incizimit 1:40000, madhësia e pikseleve 0,60m х 0,60m Shitja sipas ndarjes së fletëve në hartën themelore shtetërore topografike të Republikës së Maqedonisë (Р1:25000) – gjithsej 205 fleta. Mendimi i ekspertëve është që deklarimi i pasurisë nuk duhet të mbështetet më vetëm në dëshirën dhe vullnetin e individëve por të krijohen mekanizma/harta ku të jetë e pasqyruar gjithçka. UÇK, 10000, Prishtinë. Neni 16 / Korrigjimi i gabimeve në të dhënat kadastrale 1. Kështu në Nenin 2 të kësaj rrgullore thuhej: Shtrirja e çdo komune dhe kufinjtë e tyre skicohen nga zonat e tyre përbërëse kadastrale. Absolutisht jo. Harta e Tiranes. Komuna e Prishtinës, gjegjësisht Drejtoria e Kadastrit, ka njoftuar se sistemi për printimin e certifikatave të pronës SIKTK, si dhe sistemi për printimin e kopjeve të planit "Harta Kadastrale/ Cadastral Map", nuk është duke punuar. - “Harta Zonale e Kosovës”: Ёshtë dokument i planifikimit hapësinor i nivelit qendror, në pajtim me dispozitat e nenit 13 të Ligjit Nr. nqs kërkon informacione për nonjë familje a fshat apo të duhet nonjë dokument nga këto më thuaj. Territori i Kosovës i prezantuar në gjeoportal shtetëror është vazhdimësi i të dhënave kadastrale nga Drejtoria Krahinore për Gjeodezi e KSA të Kosovës. "Harta Zonale e Kosovës" - nënkupton dokumentin e planifikimit hapësinor të nivelit qendror, në pajtim me dispozitat e Nenit 13 të këtij Ligji. Ministria për Mjedis dhe Planifikim Hapësinor Instituti për Planifikim Hapësinor Kuvendi komunal - Suharekë Korrik 2005 3 ANALIZA HAPESINORE. Zonat e Mbrojtura (Natyrore dhe Historike) Për momentin në Gjeoportalin Kombëtar, mund të aksesohen pa pagesë nga publiku 46 shërbime online të të dhënave Gjeohapësinore në Republikën e Shqipërisë të cilat përfshijnë 2. HARTOGRAFIA TOPOGRAFIKE edicioni i parë, Janar 2010. Që nga viti 2007, në dy palë zgjedhje lokale, fitues në garën për kryetar komune dhe asamble komunale kanë dalë Shukri Buja. - Harta e skica planimetrike-kadastrale tarifa 1000 leke Dokumentacioni: 1. të këtij neni përgatitet harta kadastrale me njësitë kadastrale te rindërtuara, lista e personave te përfshirë ne procesin e rindërtimit me të drejta pronësore për pronarët e njësive kadastrale. Navigation. Ai theksoi se grupi i tij ka mbledhur informata që shkojnë prej të dhënave kadastrale të komunave e deri në imazhe tokësore, të cilat janë plotuar në harta, dhe madje kanë përdour edhe të dhëna GPS nga një kompanisë logjistike lokale. Kufiri i III-të sipas demarkacionit të vitit 2015, shkalla e zvogëlimit më e sakta 1:200 000, disponohet edhe me shkallë tjera. Përcaktimi I pikave te kufirit ne teren me GPS- gjeodezik, ne baze te koordinatave te kufirit digjital (Sipas. This banner text can have markup. Përmbushja e këtyre prioriteteve të Qeverisë përfshinë reformat e domosdoshme në sektor të caktuar, përmes të cilave do të bëhet plotësimi i parakushteve ekonomike, sociale dhe institucionale për përafrimin e Republikës së Kosovës me Bashkimin Evropian, NATO-në dhe mekanizmat tjerë ndërkombëtarë. Ndërkohë, duke shkuar sa më larg vijës së verdhë të kryeqytetit, çmimi është rritur me 50-70 euro. *Me kufirin e tretë janë hartat e punuara dhe të publikuara nga Agjencia Kadastrale e Kosovë me shkallë të ndryshme, Drejtoria për Gjeodezi e Kosovës para vitit 1999 në shkallë 1:200000, harta për përdorime të ndryshme nga institucionet e Kosovës pas vitit 1999 etj. Gjersa shqiponja në flamurin kombëtar shqiptar i shtrin krahët dhe thuajse shenjon pafundësinë, harta e Kosovës në flamurin e Kosovës shenjon kufirin, përkufizimin e kufizueshmërinë. Toponime parasllave të protoshqipes. Drejtor i përgjthshem në Agjencinë Kadastrale të Kosovës. Universitas Sumatera Utara. Kto harta mund te shkarkohen shume kollaj ne kompjuterin tuaj ne menyre qe ti keni kollaj per ti hapur ne cdo moment qe do t'ju duhen ose mund ti printoni dhe ti merrni me vete ne makine ne rast se keni vendosur te beni nje udhetim ne Kosove. 211/4 kadastrale. Saktësim të hartës kadastrale, nëpërmjet të dhënave 2 dhe 3 hapsinore, do të ndihmojë këdo që është i interesuar, të konfirmojë dhe saktësojë kufinjtë e pronave, por nëpërmjet planeve zhvillimore të njësive vendore, të mund të llogarisë investimin dhe përdorimin e pronës. Harta kadastrale - tregon kufijtë e parcelave kadastrale, referimet ndaj shenjave të këndeve të kufijve, ndërtesat mbi parcela, si dhe identifikuesit e parcelave dhe ndërtesave; 1. PËR MËNYRËN E VERIFIKIMIT DHE TË NDRYSHIMIT TË ZËRAVE KADASTRALË TË TOKËS BUJQËSORE , "Ndryshimi i zërave kadastralë të tokës bujqësore. harta në shkallë 1:1 000 541 fletë. kreks, ato dokumente që disponoj unë në lidhje me kosovën janë regjistrimet kadastrale të tokave dhe të popullsisë për shek. Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 2 Tetor 2019: AKT NORMATIV PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR. E perseris: nga pika 40 deri 70 te vijes kufitare, Mali i Zi nuk i ka ofru pales sone asnje harte kadastrale. 331-339, Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Prishtinë 2007. Kjo ofertë është në dispozicion në këto gjuhë: Harta e faqes FAQs Rregullat & Kushtet. Kadastri dhe gjeodezia Praktike • Ndërrimi i kulturave të parcelave • Ndarja e parcelave • Bashkimi I parcelave. Alpha (General) Forum. PËR MËNYRËN E VERIFIKIMIT DHE TË NDRYSHIMIT TË ZËRAVE KADASTRALË TË TOKËS BUJQËSORE , “Ndryshimi i zërave kadastralë të tokës bujqësore” është kalimi i sipërfaqes së tokës bujqësore të zërit kadastral “arë”, që si e tillë figuron në dokumentacionin kadastral, në zërin kadastral “pemëtore”, “vreshtë” apo “ullishte”, si rezultat i zënies së. com HARTA E PRIZRENIT Prizreni : Harta e qytetit : kliko këtu Shqip Anglisht Boshnjake / Serbe Turke Programi. Cmimi i Pronave dhe shtepive ne Shqiperi 0. 500000 dhe 1:1000000 Hartat topografike përpilohen dhe janë në qasje në trajtë digjitale në bazë të të dhënave nga matjet e realizuara në pajtim me standardet e hartografisë. - Harta zonale Kosovës - Plani zhvillimor komunal - Harta zonale e komunës - Plani i hollësishëm rregullues - - Referimit në normat teknike të planifikimit hapësinor Referimi në Kushtet ndërtimore [Nëse është e aplikueshme], dosja e tenderit dhe specifikimet teknike që kanë të bëjnë me. Territori i Kosovës i prezantuar në gjeoportal shtetëror është vazhdimësi i të dhënave kadastrale nga Drejtoria Krahinore për Gjeodezi e KSA të Kosovës. Përcaktimi I pikave te kufirit ne teren me GPS- gjeodezik, ne baze te koordinatave te kufirit digjital (Sipas. Harta kadastrale: Hartë që tregon kufinjtë e parcelave të tokës, referimet ndaj shenjave të këndeve kufitare, ndërtesat mbi parcela, si dhe identifikuesit e parcelave dhe ndërtesave. Më 51 fshatra dhe qendrën komunale dhe dy qendra ndërurbane: Gurrakocin dhe Banjën. Këtë përputhshmëri e kanë vërtetuar edhe ekspertizat profesionale ndërkombëtare si ajo e Komisionit Ad-Hoc ndërkombëtar, në mars 2016. Fillimi Ortofoto 2018, Ortofoto 2012, Ortofoto 2009, Ortofoto 2004, Ortofoto 2001, Harta topografike, Kufiri. Komuna e Prishtinës, gjegjësisht Drejtoria e Kadastrit, ka njoftuar se sistemi për printimin e certifikatave të pronës SIKTK, si dhe sistemi për printimin e kopjeve të planit “Harta Kadastrale/ Cadastral Map”, nuk është duke punuar. i) Planimetritë kadastrale, planshetat e hartave kadastrale, librat e ngastrave që disponohen prej tyre, të cilat u janë dorëzuar në origjinal nga ish-zyrat e kadastrës së rretheve koordinatorëve të sistemit të regjistrimit të pasurive të paluajtshme ose direkt ZVRPP-ve, në zbatim të urdhrit nr. Regjistri i procedurave administrative në Komunën e Prishtinës. Roads bridges and dams. 00 (CET) FAQ Si te besh nje rezervim Kontakt. Florim Isufi, Fitim Humolli, Shpejtim Bulliqi, The Main Recreative Areas in Podujeva Municipality,. Vlerësimi për tokën do bazohet tek. Rendi prioritar (*) Në rastet e aplikimit të më shumë se 1 projekti për të njëjtin program, renditini projektet sipas prioritetit/nevojës për ndërhyrje. Harta në internet Këtë shërbimi mund edhe ta përdorim për të llogaritur itinerare të ndryshme, pra si një navigator gps. Në njoftimin e Agjencisë kadastrale thuhet se dhënat kadastrale teknike dhe juridike për territorin e Kosovës janë në zbatim dhe në funksion që nga viti 1931 e deri më sot. Ky modul ka për qëllim përgatitjen e nxënësit për matje gjeodezike nga harta dhe ortofotoja për punët inxhinierike. - Harta e skica planimetrike-kadastrale tarifa 1000 leke Dokumentacioni: 1. të këtij neni përgatitet harta kadastrale me njësitë kadastrale te rindërtuara, lista e personave te përfshirë ne procesin e rindërtimit me të drejta pronësore për pronarët e njësive kadastrale. harta në shkallë 1:500 281 fletë harta në shkallë 1:1 000 541 fletë harta në shkallë 1:2 500 10577 fletë Totali i hartave 11 399 fletë. Kështu në Nenin 2 të kësaj rrgullore thuhej: Shtrirja e çdo komune dhe kufinjtë e tyre skicohen nga zonat e tyre përbërëse kadastrale. Drejtoresha e Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, Sonila Qato,ka sqaruar ditën e djeshme gjatë një konference për shtyp, detajet mbi vendimin e ekzekutivit. GJEOPORTALI SHTETËRORË. harta me përpjesëtim të vogël, me përpjesëtim 1. Aplikimi i formulës së re mbi taksën do të aplikohet pasi ka përfunduar kadastra fiskale mbi bazën e të cilës do të aplikohet edhe taksa mbi pronën. Explore the world. Nje ZK eshte nje pjese e siperfaqes se tokes e percaktuar gjeografikisht(pa shkeputje territoriale), zakonisht nje fshat ne zonat rurale dhe njeqytet ose lagje e tij ne zonat urbane. Trajnimin fillestar janë duke e ndjekur 21 prokuror të sapo emëruar, dy prej tyre janë të komunitetit serb. Harmony Forum. Prishtinë, 16 prill 2015 - Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK), në bashkëpunim me Agjencinë Japoneze për Zhvillim Ndërkombëtar (JICA), është duke përfunduar projektin "Zhvillimi i burimeve njerëzore mbi informatat gjeo-hapësinore të Kosovës", në bazë të të cilit pritet të prodhohen edhe hartat e reja topografike të. Përshkrimi teknik: harta digjitale ortofoto e RM-së. njësitë e qeverisjes vendore, kur ato përdorin te dhënat kadastrale. shkalla 1 : 1 500. Ndryshe nga harta e një viti më parë, kur ish-qeveria kishte vlerësuar vetëm fshatrat kryesorë, në hartën e re janë të përcaktuara vlerat e tokës për të 170 fshatrat dhe lagjet e tyre, që i përkasin rrethit të Tiranës. PËR TRAJTIMIN E PRONËS DHE PËRFUNDIMIN E PROCESIT TË KOMPENSIMIT TË PRONAVE, rregullimin dhe shpërblimin e drejtë të çështjeve të së drejtës. 511, datë 1. 10 Nëse pasuria përbëhet nga një tokë dhe një ndërtesë, atëherë vlera e kompensimit do jetë sa vlera e ndërtesës dhe e tokës mbi të cilën është ndërtuar ajo. Fatura e paguar 1000 leke - Vertetime per kategorizimin e tokes, sipas bonitetit tarifa 1000 leke Dokumentacioni: 1. Harta dixhitale vektoriale e ndarjes administrative te Shqiperise permban, ne shtresa te vecanta. Fitim Humolli, Paraqitja hartografike e qendrave arkeologjike, Harta Arkeologjike e Kosovës I, f. Këtu duhet theksuar se është edhe një hartë digjitale vektor nga AKK e që ne nuk mund të vërtetonim shkallën bazë të digjitalizimit, supozojmë që është harta kadastrale. harta në shkallë 1:500 281 fletë harta në shkallë 1:1 000 541 fletë harta në shkallë 1:2 500 10577 fletë Totali i hartave 11 399 fletë. Kemi pranuar edhe disa materiale nga përfaqësuesi i FSHMN-së, dhe kemi siguruar 3 harta të punuara nga KFOR-i, në vitin 2001. Vendosja e pikave Markante dhe shenjëzimi. Tours to Albania & Balkans. Agjencia Kadastrale e Kosovës ka dhënë një sqarim rreth dilemave për "kufirin administrativ" dhe "kufirin kadastral". harta në shkallë 1:500 281 fletë. "Shmangin problematika që kanë qenë ndër vite, mbivendosjet fiktive, korrigjimi i kufijve të pasurisë. Përshkrim i shkurtër Legjislacioni Planet dhe Raportet Kryeshefi i ASK Mundësi punësimi Kontakti. Në debatin e 3 gushtit kishte gjithçka interesante si në aspektin shkencor ashtu edhe atë politik e profesional. Kufiri - një objekt fizik që shënon kufijtë e parcelës apo një vijë e imagjinuar apo një sipërfaqe që shënon ndarjen e dy parcelave. Këtë e ka bërë përmes një komunikate në të cilën thuhet se nga viti 1974 deri në vitin 1999 të dhënat për gjeodezi, kadastër e hartografi ishin në Drejtorinë Krahinore për Gjeodezi të Krahinës se Kosovës, ndërsa këto të […]. Territori i Kosovës i prezantuar në gjeoportal shtetëror është vazhdimësi i të dhënave kadastrale nga Drejtoria Krahinore për Gjeodezi e KSA të Kosovës. pasurie 182/28, volumi 3, faqe 178, me siperfaqe 333m2, ne Allprenaj. Totali i hartave 11 399 fletë. 2010, “Për sektorin […]. Platforma do shërbej si vend për ruajtjen dhe menaxhimin e informatave të hartës kadastrale dhe të dhënat e studimit të tokave. Qeveria rrit vlerat e apartamenteve ne te gjithe qytetet e Shqiperise. Music Forum. Bashkia e Tiranës ndan kufijtë me Bashkinë e Vorës, Kamzës dhe Krujës, në verilindje me Klosin, në lindje me bashkitë Bulqizë dhe në jug me Bashkitë Elbasan dhe Peqni, në perëndim me Bashkitë Rrogozhinë, Kavajë, Durrës e Shijak. Kadastri dhe gjeodezia Praktike • Ndërrimi i kulturave të parcelave • Ndarja e parcelave • Bashkimi I parcelave. At the 2015 local government reform it became a subdivision of the. Ndërsa përzgjedhja e zonave, që do ti nënshtrohen projektit të Regjistrimit të tyre Fillestar, u përzgjodhën nga një grup ndërministror, i kryesuar nga Ministri i Drejtësisë. Kështu, bëhet dallimi midis mbivendosjes fiktive, që është shkaktuar nga gabimet në hartën kadastrale të administruar nga ZRPP-ja, pra keqpozicionimi i titujve në këtë hartë, apo nga gabimet materiale në elementet hartografike të titujve të pronësisë; dhe nga ana tjetër mbivendosja reale, e cila përkon me situatën kur për. Harta e Kosoves +38138712511. PËRMBLEDHJE. Eerste blad, de wijken A,B,C en D. Kufiri - një objekt fizik që shënon kufijtë e parcelës apo një vijë e buildings as well as mineral wealth. - Harta e skica planimetrike-kadastrale tarifa 1000 leke Dokumentacioni: 1. Fragment harte 1:5000 per pronen e pretenduar 2. Ortofoto 2018, Ortofoto 2012, Ortofoto 2009, Ortofoto 2004, Ortofoto 2001, Harta topografike, Kufiri shteteror, Kufiri komunal, Zona Kadastrale, Zona urbane, Kufiri i. Prishtina, kryeqyteti i dashur i Kosovës me shumë tipare të ndryshme. Dëshmi se këto vende, po edhe fshati Priboc, kanë qenë të banuara me popullsi shqiptare ekzistojnë në shkrime e harta të ndryshme. Harta e Kosoves Ne kete faqe kam permbledhur disa nga hartat me te medhaja te Kosoves qe munda te gjej ne internet. Rimarrja e regjistrimeve kadastrale mund të nxjerrë abuzimet me pronat në Kosovë E Mërkurë 01 Shkurt 2012 13:25. 79/1, datë 12. 331-339, Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Prishtinë 2007. të këtij neni përgatitet harta kadastrale me njësitë kadastrale te rindërtuara, lista e personave te përfshirë ne procesin e rindërtimit me të drejta pronësore për pronarët e njësive kadastrale. harta në shkallë 1:1 000 541 fletë. Me zhvillimin e hovshem të teknologjis informative është. Tel: ++ 355 (0) 82 245 755/243 382, Fax: ++ 355 (0) 822 43353, email: [email protected] Cmimi i Pronave dhe shtepive ne Shqiperi 0. Ndryshe nga harta e një viti më parë, kur ish-qeveria kishte vlerësuar vetëm fshatrat kryesorë, në hartën e re janë të përcaktuara vlerat e tokës për të 170 fshatrat dhe lagjet e tyre, që i përkasin rrethit të Tiranës. Për këtë Komision po flitet e përflitet zi e më zi nga ekspertë dhe vetë populli. Prishtinës: Hjuston, 2016) [në shtyp]. Urbanization and land management issues in Kosovo 5 Abstract This study aims to describe the structure of land management in Kosovo, and existing issues with the current urban planning strategy in the country. Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) në bashkëpunim me Agjencinë Japoneze për Zhvillim Ndërkombëtar (JICA) është duke përfunduar projektin "Zhvillimi i Burimeve Njerëzore mbi Informatat Gjeo-Hapësinore të Kosovës" si rezultat i të cilit projekt pritet të prodhohen edhe hartat e reja topografike, të përpjesës 1:25. Të gjitha këto zona janë zona e Piramidës, ish-Blloku, zona e TVSH-së, pas Muzeut Kombëtar dhe gjithë pjesa tjetër që ndryshe njihen si "zonat qendrore" të Tiranës. Kështu në Nenin 2 të kësaj rrgullore thuhej: Shtrirja e çdo komune dhe kufinjtë e tyre skicohen nga zonat e tyre përbërëse kadastrale. 408, datë 13. Këtu duhet cekur se është edhe një hartë digjitale vektor nga AKK e që ne nuk mund të vërtetonim shkallën bazë të digjitalizimit, supozojmë që është harta kadastrale. per dhenien e pelqimit per privatizimin e objektit te ish ndermarrjes se grumbullimit te drithit, me pasuri nr. Harta e situacionit aktual ( rrugët, urat,rrjeti energjetik, objektet ndërtimore) dhe objektet fiziko gjeografike ( vegjetacioni, lumejt, etj). Orari i punes. Cmimi i Pronave dhe shtepive ne Shqiperi 0. Platforma Digjitale për participim publik. legjenda shkalla 6" = 1'-0"_xref legjenda. HARTA E PRIZRENIT RRUGËT E PRIZRENIT SHËNIM: → Është bërë e mundur që vetë kompjuteri të ju tregojë rrugën e caktuar në Prizren. Agjencia e Trajtimit të Pronave ka marrë në shqyrtim 8620 dosje në qarkun e Tiranës, të cilat janë në proces shqyrtimi. Sipas tyre, dokumentacioni zyrtar kadastral dhe territori i Kosovës është i pandryshueshëm prej vitit 1974 e deri më tani. Agjencia Kadastrale e Kosovës ka dhënë një sqarim rreth dilemave për "kufirin administrativ" dhe "kufirin kadastral". KADASTRALE LEK/M2 Qyteti Kadastrale 2015 Ligji i ri pr rivlersimin e pasurive s Shkoder 8591 8500 paluajtshme, i cili ka nisur zbatimin, ul 8110 23,703 Shkoder 8592 12223 detyrimin tatimor prkatsisht nga 15% q 8120 30,196 Shkoder 8593 8511 ka qen, n 2%. Nëqoftëse ne nuk e kemi specifikuar këtu që jemi të interesuar për filan pronar, por kemi thënë për pronat në tërësi, zotëria duke iu referuar zonave kadastrale e dha përgjigjen”, shtoi Besnik Bare. Ky component, që realisht mbart në vetvete të gjithë potencialin e nevojshëm për të çuar drejt suksesit apo drejt dështimit permanent secilin prej proceseve të lidhur me pronat, është "Harta Kadastrale", një hartë e cila domosdoshmërisht duhet të tregojë me koordinata të sakta kufijtë e secilës prej parcelave, që mund. Sigurisht se do të ketë matje digjitale të të gjitha zonave kadastrale dhe komunave administrative", ka thënë ai. Human translations with examples: 福利, ibadat, tzu chi, kerja amal, jualan amal, kutipan amal, exco teknikal. 3, datË 03. Harta dixhitale vektoriale e ndarjes administrative te Shqiperise permban, ne shtresa te vecanta. Më 51 fshatra dhe qendrën komunale dhe dy qendra ndërurbane: Gurrakocin dhe Banjën. Në tabelen e dytë të rregullores janë prezantuar gjitha vendbanimet e Kosovës. Ky proces, me përfundimin e tij do bëjë të mundur përpunimin e praktikave mbi këto harta dixhitale të sakta, duke shmangur kështu problematikat dhe mbivendosjet e ndryshme që krijoheshin. Territori i Kosovës i prezantuar në gjeoportal shtetëror është vazhdimësi i të dhënave kadastrale nga Drejtoria Krahinore për Gjeodezi e KSA të Kosovës. Harta e Kosoves +38138712511. Vija rregulluese- largësia nga kufiri i parcelës kadastrale të paraparë për ndërtimin e infrastrukturës teknike, në të cilin nuk lejohet asnjë lloj ndërtimi. Harta e Tiranes. Harta zyrtare me çmimet e trojeve për Tiranën e 11 qarqe Qytetarët mund të bëjnë llogaritë e fitimit prej 500m2 në zonën kadastrale nr. Kështu, bëhet dallimi midis mbivendosjes fiktive, që është shkaktuar nga gabimet në hartën kadastrale të administruar nga ZRPP-ja, pra keqpozicionimi i titujve në këtë hartë, apo nga gabimet materiale në elementet hartografike të titujve të pronësisë; dhe nga ana tjetër mbivendosja reale, e cila përkon me situatën kur për. Agjencia Kadastrale e Kosovës, Pristina. 00 (CET) FAQ Si te besh nje rezervim Kontakt. Autoriteti i planifikimit nuk mund të kërkojë vërtetime nga personi i interesuar lidhur. Përzgjedhja e kompanisë daneze, si fituese për regjistrimin e 50 Zonave Kadastrale, u bë pas një tenderi ndërkombëtar, të organizuar nga ZQRPP, me miratimin e Bankës Botërore. Choose from several map types. Komuna e Prishtinës probleme me sistemin e Hartave Kadastrale 13:30, 6 Shkurt 2018 Nga komuna e Prishtinës, respektivisht Drejtoria e Kadastrit kanë bërë të ditur se sistemi për printimin e certifikatave të pronës SIKTK, si dhe sistemi për printimin e kopjeve të planit "Harta Kadastrale/Cadastral Map" nuk është duke punuar. harta me përpjesëtim të vogël, me përpjesëtim 1. Pra në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. Absolutisht jo. Të gjitha vlerësimet duhet, së paku, të analizojnë dhe raportojnë zbritjet dhe lirimet adekuate. Harta e Kosoves Ne kete faqe kam permbledhur disa nga hartat me te medhaja te Kosoves qe munda te gjej ne internet. Agjencia Kadastrale e Kosovës ka reaguar për siç thotë pretendimeve se Kosova nuk ka dokumentacion të mjaftueshëm kadastral. Drejtoria e Kadastrit në Komunë të Prishtinës, njofton qytetarët se sistemi për printimin e kopjeve të planit “Harta Kadastrale/Cadastral Map” nuk është duke punuar. Territori i Kosovës i prezantuar në gjeoportal shtetëror është vazhdimësi i të dhënave kadastrale nga Drejtoria Krahinore për Gjeodezi e KSA të Kosovës. Poashtu, studjuesi Rrok Zojsi, përkufizon labërinë mes tre urave: të Drashovicës, të Tepelenës dhe të Kalasë afër Delvinës - ku nuk mendoj një përkufizim të tillë, vetëm mes atyre tri urave, ngase gjatë pushtimeve të huaja, ndryshoi edhe territori, sipas ndarjeve kadastrale të huaja (!). “Kartelë” është fleta e volumit të regjistrit që mbahet për çdo pasuri të paluajtshme. Heel Passerbaroe was destijds nog niet volbouwd en er was nog wat Gouverneur Grond beschikbaar binnen het kwadraat dat 't aldaar had bezeten. 10 Nëse pasuria përbëhet nga një tokë dhe një ndërtesë, atëherë vlera e kompensimit do jetë sa vlera e ndërtesës dhe e tokës mbi të cilën është ndërtuar ajo. Ndërkohë, duke shkuar sa më larg vijës së verdhë të kryeqytetit, çmimi është rritur me 50-70 euro. Kadastri "Leter dhe laps"do te zhduket kjo me se miri tregon per zhvillimin e teknologjis informative. Totali i hartave 11 399 fletë. Faqja e Kaçanikut do te jetë një dritare e re, ne të cilën qytetarët e komunës sonë, por edhe më gjere, mundë të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet dhe sfidat tona dhe të qytetarëve tanë. Neni 16 / Korrigjimi i gabimeve në të dhënat kadastrale 1. Harta e Kosoves Ne kete faqe kam permbledhur disa nga hartat me te medhaja te Kosoves qe munda te gjej ne internet. “Drejtoria e Kadastrit e ka njoftuar Agjencionin Kadastral të Kosovës për këtë çështje dhe jemi në pritje të rregullimit të këtij problemi nga ana e. your password. Harta Fizike e Shqiperise. nqs kërkon informacione për nonjë familje a fshat apo të duhet nonjë dokument nga këto më thuaj. Meld u nu aan voor de wekelijkse e-mail nieuwsbrief voor inwoners van Maastricht. harta kadastrale; dokumentet e depozituara së bashku me kërkesën për regjistrim; dhe; dokumentet që mbahen e administrohen nga zyrat vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme. Ortofoto 8 cm (2015) View: Metadata. Platforma Digjitale për participim publik. HARTOGRAFIA TOPOGRAFIKE edicioni i parë, Janar 2010. Komuna e Lipjanit: problemet kryesore dhe trendët buxhetor Hyrje 1. Harta e Kosoves +38138712511. Regjistruesi është përgjegjës për përgatitjen dhe mirëmbajtjen e një harte ose seri hartash, të cilat do të quhen harta treguese të regjistrimit për zonën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme që mbulon kjo zyrë regjistrimi. Këtu duhet cekur se është edhe një hartë digjitale vektor nga AKK e që ne nuk mund të vërtetonim shkallën bazë të digjitalizimit, supozojmë që është harta kadastrale. Në periferitë lindore, afër parkut të Gërmisë, ndodhet lagjja e Sofalisë, një hapësirë e gjerë prej 250 ha. Në listën e institucioneve që presin tokë nga Prishtina, prin Qeveria e Kosovës me gjithsej 23 kërkesa, pastaj radhitet Agjencia Kosovare e Pronës me 15 kërkesa, Këshilli Gjyqësor me 11 kërkesa, Agjencia Kosovare e Privatizimit me 3 kërkesa, Agjencia Kadastrale me 2 kërkesa, Instituti Sizmologjik me 1 kërkesë, Bashkësia Islame. Alpha (General) Forum. Harta Politike e Shqiperise Harta e Qyteteve dhe Fshatrave Shqiptare. Agjencia Kadastrale; MF masa 13 e SKZH forcimi I sistemit të të drejtave pronësore Ligji per Barazi gjinore; ligji per familjen , ligji per trashegimin ,strategjia per pronat Ngritja e Standardeve të Cilësisë dhe Sigurisë së Ushqimit Avancimi i bazës ligjore në fushën e ruajtjes së shëndetit publik, shëndetit të kafshëve dhe bimëve. Kërkesa për informacion, për verifikimin e gjendjes juridike të pronës (statusit juridik), dërgohet nga ALUIZNI pranë ZVRPP-së, jo më vonë se 10 ditë nga data e evidentimit faktik në terren (data e "Procesverbalit të evidentimit në terren") dhe shoqërohet nga harta vektoriale në format shkresor dhe elektronik. Çdo qytetar, referuar çmimit fiskal të zonës ku banon, mund të kryejë vetë llogaritjet për vlerën e taksës që do të paguajë. Kthimi i rregjistrimeve kadastrale do t'u lejojë shtetasit t'u përgjigjen pretendimeve që nuk ishin në gjendje t'u përgjigjeshin për shkak të mungesës së dokumenteve origjinale, tha ai. Totali i hartave 11 399 fletë. Shifrat e para për koston e projektit shkojnë në 659 milionë euro, por, sipas zyrtarëve të ministrisë, ky është vlerësim i vitit 2006 dhe ajo pa dyshim se do të jetë më e madhe. Agjencia Kadastrale e Kosovës ( AKK ) është përgjegjëse për menaxhimin e tokës dhe ka. Jemi kadaster privat i licencuar per gjithe Kosoven dhe bejme te gjitha llojet e puneve gjeodezike, matjen ndarjen e parcelave , nderrimin e kulturave , matjen e ndertesave , percaktimin e kufijve te parcellave ( percaktimin e megjes) , situacione per nevoja te projektimit etj. Territori i Kosovës i prezantuar në gjeoportal shtetëror është vazhdimësi i të dhënave kadastrale nga Drejtoria Krahinore për Gjeodezi e KSA të Kosovës. Harta e situacionit aktual ( rrugët, urat,rrjeti energjetik, objektet ndërtimore) dhe objektet fiziko gjeografike ( vegjetacioni, lumejt, etj). Hartat e vjetra kadastrale mund të mos tregojnë këto karakteristika. Welcome to the Peshkopi google satellite map! This place is situated in Diber, Albania, its geographical coordinates are 41° 41' 6" North, 20° 25' 44" East and its original name (with diacritics) is Peshkopi. Brenda territorit të kësaj zone kadastrale në Mal të Zi është Bjelluha dhe Çakorri, në të cilën janë edhe pronat e qytetarëve të Kosovës. 2006, “PËR SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE”, TË NDRYSHUAR Në mbështetje të nenit 101 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave V E N D O S […]. prona shtet 1531. Ai tha se “ne nuk kemi asnjë dokument dixhital”. gjendja ekzistuese e pronËsise mbi truallin. Florim Isufi, Fitim Humolli, Shpejtim Bulliqi, The Main Recreative Areas in Podujeva Municipality,. Në vjetarin e Statistikave të Publikuar ditë më parë nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, ku si burim kanë të dhënat e Agjencisë Kadastrale të Kosovës, thuhet se vitin e kaluar sipërfaqja e Kosovës ka qenë 10. 408, datë 13. Agjencia Kadastrale e Kosovës ka reaguar për siç thotë pretendimeve se Kosova nuk ka dokumentacion të mjaftueshëm kadastral. Nje ZK eshte nje pjese e siperfaqes se tokes e percaktuar gjeografikisht(pa shkeputje territoriale), zakonisht nje fshat ne zonat rurale dhe njeqytet ose lagje e tij ne zonat urbane. Prishtina, kryeqyteti i dashur i Kosovës me shumë tipare të ndryshme. Aplikimi i formulës së re mbi taksën do të aplikohet pasi ka përfunduar kadastra fiskale mbi bazën e të cilës do të aplikohet edhe taksa mbi pronën. Shpërndaje. 905 kilometra katrorë, nga 10. Totali i hartave 11 399 fletë. Get a map for any place in the world. Harta e Kosoves +38138712511. Popular pages. Neni 16 / Korrigjimi i gabimeve në të dhënat kadastrale 1. 2015 “Për miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit”, është miratuar në. Brenda gjashtë (6) muajve nga miratimi i akteve nënligjore të parapara më këtë ligj, Komunat i. Harta kadastrale - tregon kufijtë e parcelave të tokës, referimet ndaj shenjave të këndeve të kufijve, ndërtesat mbi parcela, si dhe identifikuesit e parcelave dhe ndërtesave; 1. This means that they are collected in blocks A to Z. Fatura e paguar 1000 leke - Vertetime per kategorizimin e tokes, sipas bonitetit tarifa 1000 leke Dokumentacioni: 1. Vija e ndërtimit - largësia nga kufiri i parcelës kadastrale dhe vija rregulluese në të cilin lejohet ndërtimi i sipërfaqes së përgjithshme të shfrytëzueshme. Neni 16 Harta treguese e regjistrimit të pasurisë së paluajtshme. Fillimi Ortofoto 2018, Ortofoto 2012, Ortofoto 2009, Ortofoto 2004, Ortofoto 2001, Harta topografike, Kufiri. harta në shkallë 1:500 281 fletë. Nëqoftëse ne nuk e kemi specifikuar këtu që jemi të interesuar për filan pronar, por kemi thënë për pronat në tërësi, zotëria duke iu referuar zonave kadastrale e dha përgjigjen”, shtoi Besnik Bare. 122, ndertese, me siperfaqe 2860 m2; zona kadastrale 8564, me adrese rruga petraq shomo, korce, transferuar ne pronesi te bashkise korce shkarkoje të plotë në pdf. Zbardhet harta e vlerës së tokës në të gjithë vendin, përgjysmohet çmimi në “zemër” të Tiranës Postuar: 01/08/2014 - 10:05 Vetëm një ditë pas miratimit në mbledhjen e fundit të qeverisë, ka hyrë në fuqi harta e re e çmimit të tokës sipas qarqeve në të gjithë vendin. Harta e re e zonave kadastrale dëshmon për mbetje jashtë të tokave të Kosovës me demarkacionin e fundit. Si është procedura e trajtimit të kërkesës për kryerjen e një shërbimi pranë ZVRPP?. 7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señala que la Administración General del Estado, con sujeción al calendario laboral oficial, fijará, en su respectivo ámbito, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. Agjencia e Trajtimit të Pronave do t’i japë përparësi kompensimit të pronarëve që kërkojnë pagesë të përshpejtuar. zonën për të cilën paraqitet kërkesa, e definuar me koordinata, 4. UÇK, 10000, Prishtinë. Me zhvillimin e hovshem të teknologjis informative është. Harta e re e vlerës së trojeve në të gjithë vendin, veçanërisht në Tiranë, ka çmime trefish më të ulëta nga ato që aplikohen aktualisht. *Me kufirin e tretë janë hartat e punuara dhe të publikuara nga Agjencia Kadastrale e Kosovë me shkallë të ndryshme, Drejtoria për Gjeodezi e Kosovës para vitit 1999 në shkallë 1:200000, harta për përdorime të ndryshme nga institucionet e Kosovës pas vitit 1999 etj. Ky kufi i Kosovës jo vetëm që ua tregon maksimumin teorik shqiptarëve të Kosovës, por edhe ua rrudh atyre përfytyrimin për veten. Çmimi zyrtar për efekt kompensimi në ish-Bllok është 180 mijë lekë, ndërsa me vlerën e re është vetëm 55 mijë lekë. your password. From simple map graphics to detailed satellite maps. Gabimet që vijnë nga veprimtaria e drejtorisë vendore korrigjohen pas konstatimit që bën drejtori vendor ose drejtori i Përgjithshëm kryesisht, struktura përgjegjëse për ankimet ose me kërkesë të personave të interesuar. Home; web; books; video; audio; software; images; Toggle navigation. Ne kete faqe do te gjeni harta te ndryshme te Shqiperise te cilat mund ti perdorni per qellime studimi, per mesimin e lendes se gjeografise, per kuriozitete te ndryshme mbi vendndodhjen e qyteteve shqiptare, per qellime udhetimi dhe turizmi. Regjistri i procedurave administrative në Komunën e Prishtinës. "Plani Hapësinor për Zona të Veçanta" - nënkupton dokumentin e planifikimit hapësinor të nivelit qendror që vendos një organizim të posaçëm të. Get this from a library! Harta orientuese e Tiranës : rruget dhe objektet kryesore = Orientated map of Tirana : streets and main objects.